Zaznacz stronę

Mary Wagner znów w więzieniu. Pomóż jej!

Mary Wagner po raz kolejny z wyrokiem. 12 lipca została ponownie skazana za próby ratowania niewinnych dzieci, tym razem na karę 7,5 miesiąca więzienia. Napisz do Gubernator Kanady, wyraź swoje poparcie dla działań Mary, która za swoją wielkoduszność spędziła za kratkami już cztery i pół roku.

Mary Wagner znów w więzieniu. Pomóż jej!

Petycja jest zamknięta

Data końcowa: Sep 09, 2018

Zebrane podpisy: 11690

11,690 podpisy
Ostatnio podpisali:
11,690 Joanna L. Wrz 10, 2018
11,689 Tomasz W. Wrz 10, 2018
11,688 Włodzimierz C. Wrz 10, 2018
11,687 Bogusław K. Wrz 10, 2018
11,686 Anna K. Wrz 10, 2018
11,685 Kacper K. Wrz 10, 2018
11,684 Sławomir M. Wrz 10, 2018
11,683 Andrzej H. Wrz 10, 2018
11,682 Renata Z. Wrz 10, 2018
11,681 Bozenna J. Wrz 10, 2018

Mary znów w więzieniu. Pomóż jej!

Mary Wagner po raz kolejny z wyrokiem. 12 lipca została ponownie skazana za próby ratowania niewinnych dzieci, tym razem na karę 7,5 miesiąca więzienia. Napisz do Gubernator Kanady, wyraź swoje poparcie dla działań Mary, która za swoją wielkoduszność spędziła za kratkami już cztery i pół roku.

Wersja polska

Julie Payette
Gubernator Kanady

Szanowna Pani Gubernator,

Zwracam się do Pani w związku z kolejnym wyrokiem dla Mary Wagner. 12 lipca została ona ponownie skazana, tym razem na karę 7,5 miesiąca więzienia.

Aresztowanie kogoś za oferowanie pomocy innym ludziom jest absurdem i dyskryminacją. Mary Wagner za swoją wielkoduszność i wrażliwość jest od wielu lat prześladowana przez władze Kanady. Do tej pory spędziła cztery i pół roku w więzieniach.

Motywem działania Mary Wagner jest ratowanie ludzkiego życia. Czuje się zobowiązana do występowania w obronie nienarodzonych dzieci, mając świadomość tego, że często brak informacji, a nie zła wola stanowią dla nich śmiertelne zagrożenie. To poczucie odpowiedzialności wynika z głębokiej empatii i życzliwości, jaką Mary Wagner żywi do wszystkich ludzi, również tych, którzy mają odmienne przekonania. Świadczy o tym chociażby fakt, że podejmowane przez Mary Wagner działania mają charakter wyłącznie pokojowy. Nie stosuje ona przemocy ani jej nie pochwala.

Mary Wagner to osoba pokorna i skromna. Jest sumieniem naszych czasów. Występuje w obronie tych, którzy sami bronić się nie mogą. Zniesienie niewolnictwa w wieku XIX, a także rasistowskich przepisów w wieku XX, było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi sumienia, którzy sprzeciwiali się obowiązującym regulacjom prawnym. Dzisiaj są dla nas niekwestionowanymi bohaterami, którzy odważyli się postawić prawdę i zasady moralne ponad niesprawiedliwe prawo.

Proszę Panią o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu zakończenie dyskryminacji Mary Wagner. Proszę wziąć pod uwagę szlachetne intencje, którymi kieruje się Mary, a także pokojowy charakter jej działań i szacunek dla wartości moralnych, które ukształtowały naszą cywilizację.

Z wyrazami szacunku,

Wersja angielska (zostanie wysłana)

Dear Mrs. Governor,

I am addressing you in connection with the judicial sentence for Mary Wagner. On July 12 she was again convicted, this time for a sentence of 7.5 months in prison.

Arresting someone for offering help to other people is absurd and discriminatory. For many years Mary Wagner has been persecuted by the Canadian authorities for her generosity and sensitivity. So far she has spent four and a half years in prisons.

The motive of Mary Wagner’s action is to save human life. She feels obliged to defend unborn children, being aware of the fact that often the lack of information, and not ill will, pose a deadly threat to them. This sense of responsibility results from the deep empathy and kindness that Mary Wagner feels towards all people, including those who have different beliefs. This is evidenced by the fact that the activities undertaken by Mary Wagner are purely peaceful. She does not use or accept violence.

Mary Wagner is a humble and modest person. She could be called „the conscience of our time”. She defends those who cannot defend themselves. The abolition of slavery in the 19th century, as well as annulling the racist regulations in the 20th century, were possible thanks to the involvement of many people of conscience who opposed the existing legal regulations. Today they are undisputed heroes to us, because they who have dared to put the truth and moral principles above unjust laws.

I am asking you to take all possible steps to end the discrimination of Mary Wagner. Please consider the noble intentions that Mary is guided by, as well as the peaceful nature of her actions and the respect for the moral values that have shaped our civilization.

Sincerely,

Wspólnie możemy zdziałać więcej!

"Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. "

– Edmund Burke

Chcesz zacząć działać?